post

Unificar as loitas e máis, na Folla da CGT de Navantia

Neste número 83, o contido é o seguinte:

 • Fronte a ofesiva patronal, hai que unificar as loitas
 • FP dual
 • Denunca na Inspección polo Plus de Distancia
 • ¿Reforma laboral ou unha broma?
 • E as empresas non quebraron
 • Prazas operarios-empregados sénior
 • Cartucho de Nadal

Pódese ler ou descargar esta Folla picando nas ligazóns de embaixo.

Sección Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Unha sentenza inxusta en Navantia de Ferrol

Xa hai sentenza no caso da candidata a unha praza de TS júnior excluída por "exceso de madureza e exceso de coñecemento profesional": o xuíz desestimou a súa demanda.

Por unha banda, o xuíz establece que Navantia pertence ó sector público e, por tanto, o acceso debe rexerse "polos principios de igualdade, mérito e capacidade", afirmación que sustenta na lexislación vixente e en sentenzas do Tribunal Supremo. Tamén considera probado que a demandante obtivo unha das mellores puntuacións.

Pero pola outra, cómpralle o discurso á empresa e di que, como eran prazas júnior, "cobra sentido" excluír á demandante por ter un perfil sénior. E isto a pesar de que despois se presentou a sénior e Navantia non a admiteu.

¿As sentenzas dependen de que algo "cobre sentido" para o xuíz que che toque? ¿"Cobrar sentido" é un argumento xurídico? Pero é que, ademais, á vista dos datos coñecidos no proceso, a exclusión NON "cobra sentido".

Os admitidos foron sometidos ó seguinte proceso: unha dinámica de grupo, unha entrevista persoal con RRHH e unha entrevista técnica. A demandante fixo as dúas primeiras e foi excluída da última.

Na dinámica de grupo se valoraron sete aspectos: 1) Traballo en equipo, 2) Flexibilidade, 3) Iniciativa, 4) Perseveranza, 5) Capacidade resolutiva, 6) Comunicación e 7) Madureza. Cada un deles se puntuaba de 0 a 3 puntos, o que implica que a puntuación máxima eran 21 puntos.

A excluída obtivo 20 puntos, supostamente demasiados; a entrevista confirmou o visto na dinámica. Pero resulta que na empresa ingresaron persoas que obtiveron os 21 puntos. Como se come isto? Navantia debería explicalo.

Tamén se coñeceu outro dato interesante: o mesmo departamento de RRHH que exclueu a unha persoa con 20 puntos, permiteu que continuase no proceso outra que obtivo só 2 puntos! Outro dato: a puntuación máis baixa entre as persoas que entraron na empresa foi de 6 puntos.

Navantia debería explicar como fixo a selección porque se todo isto xa cheiraba antes, agora cheira moito máis. Os feitos cantan que, en vez de partir dos postos de traballo vacantes e buscar para eles os perfís profesionais axeitados, RRHH seleccionou perfís persoais e despois buscoulles encaixe na empresa. Por iso algún candidato tivo que facer ata tres entrevistas técnicas. De feito, o xefe da Sala Técnica queixouse de que algúns candidat@s que lle enviaba RRHH non tiñan o perfil profesional axeitado.

A actuación de Navantia é escurantista e arbitraria. Pero, como no caso dos excluídos polo psicólogo nas prazas de operarios-empregados júnior, os compañeir@s que obtiveron praza non teñen culpa.

A compañeira excluída vai recorrer a sentenza. Esperemos que lle toque un xuíz con outro "sentido".

A CGT vai seguir loitando a favor dun procesos de acceso XUSTOS, TRANSPARENTES E OBXECTIVOS, como corresponde á empresa pública.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrol

 

post

Novo «Buzón Rebelde» de Correos da Coruña

A Sección Sindical da CGT en Correos da Coruña ven de facer público un novo Buzón Rebelde, a súa publicación. Nesta ocasión o contido é:

 • Os novos carros de reparto, á Inspección de Traballo
 • Os días de Asuntos Particulares denegados deben ter motivación sufuciente
 • Perda de máis de 500 euros este ano
 • Cambios inminentes na organización do reparto na Coruña
 • Pleno estatal da CGT de Correos en Pontevedra

Pódese abrir ou descargar a publicación picando nas ligazóns de embaixo.

Sección Sindical de CGT en Correos – A Coruña

 

post

Reubicación do persoal interino no Chuac: grazas por nada

El 18 de octubre de 2021 se puso en marcha el proceso de reubicación del personal Interino en el CHUAC, anunciado ya en el procedimiento de movilidad Interna voluntaria para el personal fijo.

La Idea era buena y el motivo necesario: tras años, en algunos casos décadas, en situación de abuso de temporalidad por fraude de ley, el personal Interino parecía optar, como consuelo, a una reubicación que le permitiese elegir destino conforme a un baremo igual para todxs.

Pero aquí empezó el desbarajuste; mucha prisa, bases diferentes para el personal de cocina, puestos fantasma que no aparecen reflejados en ningún listado, falta de reubicación a su puesto legal al personal en situación especial, para que desde ahí decidieran libremente si querían elegir otro puesto o no…. Y la traca final: personal con adaptación de puesto de trabajo por razones de salud que se ve forzado a escoger un nuevo puesto, dado que el suyo no aparece en el listado, sin garantías de adaptación de ninguno de los puestos que se le ofertan, y con la advertencia de que si no participa en el proceso «voluntariamente», ocupará el final de la lista: los puestos que nadie ha escogido.

Desde CGT CHUAC consideramos que lo ideal es atar bien lo scabos sueltos, permitir participar voluntaria y libremente al personal en las cuestiones que le afectan directamente, y que la forma en que se está llevando a cabo el procedimiento conlleva más estrés e indefensión que mejora del clima laboral, ese que mejora la calidad del servicio y disminuye el número de bajas.

Desde este sindicato hemos remitido una solicitud a Gerencia y Dirección de Recursos Humanos para solicitar:

 • Que se determine el procedimiento a seguir con lxs compañerxs con adaptación de puesto de trabajo por razones de salud y maternidad.
 • Que se cumpla el carácter voluntario para la participación en el procedimiento, tal como se Indica en las bases.
 • Que se respete la decisión de ocupar y permanecer en su puesto del personal en situación especial.
 • Que afloren los puestos fantasma: sólo en cocina del CHUAC, algunos de los puestos «virtuales» son: todos los puestos que existen actualmente en el Hospital Marítimo de Oza, el HospitalTeresa Herrera y el Abente y Lago, los puestos de almacén, así como puestos del servicio de comida en planta. Más de 1O puestos estructurales a los que se nos niega el acceso conforme a los principios de Igualdad, mérito y capacidad.

Sección Sindical de CGT el Chuac – A Coruña

 

post

Navantia: a gravidade da asbestose

Saíu ao público o número 82 da Folla da CGT, a publicación do sindicato en Navantia de Ferrol. Neste número aparecen artigos sobre os seguintes temas:

 • Amianto: concentración e reivindicacións
 • O atraco das pensións. Escrivá ao ataque
 • Condicións dos traballadores de PINE en Francia
 • Calefacción nos talleres, xa
 • Teletraballo, outro cheque en branco para a empresa. Análise crítico
 • Utilización das horas sindicais en outubro

Pódese ler ou descargar a Folla da CGT picando nas ligazóns de embaixo.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrol

 

post

La Campana nº 55 – Extra Lucía Sánchez Saornil

Ha salido un nuevo número, nº 55, de la revista semanal La Campana (VI Época, 2 11 2021), editada por CGT-Pontevedra. Esta edición lleva anexo un Cuaderno de 20 páginas: «Lucía Sánchez Saornil, beve antología».

Se trata de un número monográfico y especial dedicada a Lucía Sánchez Saornil (1895, Madrid – 1970, Valencia). Anarquista, sindicalista de la CNT, humanista, luchadora incansable por la emancipación social femenina, escritora en los medios y revistas obreras y de la lucha social libertaria, co-fundadora de la revista Mujeres Libres, presidente de la Federación Nacional del mismo nombre y Secretaria general de Solidaridad Internacional Antifascista (SIA). Poeta fundamental del grupo de la vanguardia poética Ultraista en su juventud y, después, de la poesía épica revolucionaria y popular, autora del Romancero de Mujeres Libres. 

Todos los números de La Campana, actuales y pasados (1980 – 2021) pueden leerse y descargarse, en la web www.revistalacampana.info. Para mayor información e-mail: lacampanapdf@gmail.com

Comité Local de CGT-Pontevedra

 

post

Conflito colectivo contra o abuso de Correos na aportación de vehículos no reparto rural

Este conflito colectivo abrangue as novas condicións da bolsas rurais e as cláusulas incorporadas pola porta de atrás xs compañeirxs rurais da última consolidacición, nas que se remarca que o traballador «comprometerase  a aportar o vehículo adecuado para o desempeño das funcións». A nosa campaña de denuncia xa comezara no 2020 diante da Inspección de Traballo que nos instou a a acudir ao xulgado ante as nosas denuncias masivas. Así o fixemos, e logo de que Correos non aceptou a nosa conciliación previa, celebrada o pasado 20 de outu­ bro, dende CGT presentamos Conflito Colectivo pola modificación que introducíu Correos nos contratos do persoal que entrou como fixo no eido rural na última consolidación e nas novas bolsas de rurais.

Que por medo del presente escrito, vengo presentar solicitud DE CONCILIACION ADMINISTRATIVA  PREVIA A LA JUDICIAL ANTE LA INTERPOSICIÓN DE UN CONFLICTO COLECTIVO, conforme a lo establecido en el artículo 156.1 de  la  Ley  36/2011 de la jurisdicción Social POR EL AJUSTAMIENTO A LA LEGAUDAO DE LA CLÁSULA NOVENA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO OEL PERSONAL RURAL DONDE SE CONCRETA LA OBLIGACIÓN DE APORTACIÓN  DE VEHÍCULO.

Cláusula abusiva

Dende CGT entendemos que a cláusula novena dos novos contratos é unha cláusula abusiva, posto que carga @s  traballadores/as  con  toda  a  responsabilidade  da  aportación  dun  vehículo  indeterminadamente»adecuado»,sen especificar en ningún momento a que tipo de vehículo se refire e que características debe ter. Esta cláusula,a pesar de ter sido incorporada nos novos contratos dxs compañeirxs que entraron na últi­ma adxudicación, xa se está tentando aplicar pola porta de atrás a outro persoal, como no caso dun compa ñeiro funcionario da contorna da Coruña, onde se lle recordan, por escrito, certas supostas obrigas relacionadas con esta cláusula incluso insinuándolle a «extinción do contrato». É dicir: que Correos pretende, en calquera momento, considerar que o vehículo no que levas repartindo 15 anos agora non serve e debes achegar outro, baixo a ameaza de despido ou decaemento da bolsa, como xa fixeron verbalmente co persoal eventual con contratos en zonas rurais a comezos de outubro e logo tive­ ron que recuar. CGT non vai consentir este atropelo e este abuso.

Coaccións para cargar cos custos das modificación s de seguridade

Outra das actuacións denunciadas é que a empresa quere que @s traballadores/as realicemos as modificacións de seguridade pertinentes nos nosos vehículos para que cumpran a normativa. Mediante ameazas e/ou coaccións tratan de que nos fagamos cargo de tódolos custos. Coa formación das novas bolsas houbo nume rosas chamadas a compañer@s ameazando que debían achegar un vehículo «adecuado» ou poderían decaer da bolsa. CGT xa denunciamos multitude de veces que non cabe realizar ningunha modificación a un turismo para habilita lo para o transporte de mercadorías, simplemente non é posible legalmente e que non debemos transportar ningún obxecto fose do maleteiro. Loita que desde CGT vimos desenvolvendo desde hai anos.

En definitiva, CGT denunciamos todas estas prácticas abusivas por parte da directiva que tratan de trasladar ao persoal a responsabil dade de algo exclusivo de Correos; a garantía da seguridade da súa actividade laboral.

Pola retirada da cláusula abusiva e por unha solución definitiva para o persoal rural.

Sección Sindical de CGT en Correos – A Coruña

 

post

Nova Folla en Navantia

O número 81 da Folla da CGT en navantia ven de saír publicada. Nesta ocasión, contén dous temas:

 • Escusas de malos pagadores, sobre a actitude do Comité de Navantia con ElectroRayma, que esixe submisión e obediencia aos segundos con respecto aos primeiros.
 • Imaxe e fume, sobre a preocupación pola «imaxe externa» que o novo xefe da Sala Técnica manifesta debido á cantidade de persoas que toman café ou fuman no exterior.

Pódese descargar ou abrir Folla picando nas ligazóns de embaixo.

Sección Sindical Unitaria da CGT en Navantia – Ferrol

 

post

Atento, condeada á adaptación e concreción de xornada dunha traballadora

NOTA DE PRENSA

La empresa de Contact Center Atento, ubicada en la calle Juán Flórez 80-82, se ha visto obligada judicialmente a reconocer el derecho de una trabajadora, afiliada a la CGT, "… a la adaptación de la jornada y a la concreción horaria interesada (…) así como al trabajo a distancia, …"

La sentencia, conocida hace unos días, condena a Atento a reconocer un derecho que, en este caso, prevalece sobre los abruptos intereses organizativos y productivos generales de la empresa. Y es que la trabajadora, que tiene a su cuidado exclusivo a un hijo menor de 12 años, acreditó ante la empresa la imperiosa necesidad de adaptar su jornada laboral como única opción posible para poder compatibilizar su trabajo (y no perderlo) con el cuidado de su hijo. Por contra y sin rubor, Atento negó a la compañera un derecho que a priori una empresa de tal envergadura debería haber aceptado sin rechistar. Ya no solo por salvaguardar un derecho laboral, sino por el derecho a la no discriminación por razón de sexo de las mujeres trabajadoras y por la protección a la familia y a la infancia, razones todas que han de prevalecer sobre cualquier falta de escrúpulo empresarial.

La CGT denuncia la ruin y despreciable actitud de Atento, que no duda en poner todas las trabas posibles a las trabajadoras con el fin de que éstas se amilanen ante su tan cacareado y manido "poder de dirección". Confiamos en que esta importante sentencia sirva para acabar de ahora en adelante con desmanes similares en Atento, sin necesidad de tener que recurrir a más instancia que la del respeto a la organización de nuestras vidas, las de la clase obrera.

Sección Sindical de CGT en Atento – A Coruña

 

post

Nº 54 de La Campana, para que la lucha consciente continúe …

Ha salido puntualmente un nuevo número, nº 54, de la revista semanal La Campana (VI Época, 26 10 2021), editada por CGT-Pontevedra.

Sumario:

            Editorial: "La nueva Ley de Educación, ampara la privatización más intensa en todos los sectores educativos y define una enseñanza adoctrinadora y "formadora de concencias".

            Lucha sindical y social: "4N: Concentraciones de víctimas del amianto" // "Entrevista a Adrián, delegado da CGT en Abai-Group A Coruña" // "Celebrado en Pontevedra el Pleno estatal de CGT-Correos"

            Actualidad: "A sangre fría, si tuviese, el ejército israelí asesina a otro adolescente palestino" // "Autoritarismo sin excusas. Causante de graves daños al conjunto de la sociedad, de modo particularmente doliente a la infancia y adolescencia, indefensas", por David Soliño // Manifestación en Madrid de mujeres feministas: por un debate necesario y urgente. Protestan contra la "Ley Trans", que consideran misógina y contra "políticas de igualdad", que atentan de modo efectivo contra la mujer".

            Voces libertarias (Letra H): "Huelga general", por La Campana

            Reseña de cine: "Nómada: tras los pasos de Bruce Chatwin" de Werner Herzog, por Osmundo Barros

            Poesía: "El vidriero negro", de Jean-Joseph Rabéarivelo 

            Memoria libertaria: "Ha fallecido Martín Arnal Mur", por M. Genofonte

NOTA: Todos los números de La Campana, actuales y pasados (1980 – 2021) pueden leerse y descargarse, en la web www.revistalacampana.info. Para mayor información e-mail: lacampanapdf@gmail.com

El Comité Local de CGT-Pontevedra